Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WONDERBYWOOD

Gebruik van deze site betekent dat je de algemene voorwaarden accepteert. – Privacy policy. 

INHOUDSOPGAVE:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 – Algemeen

Artikel   3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Artikel   4 – Prijzen/Prijsverhoging

Artikel   5 – Aflevering

Artikel   6 – Levertijd

Artikel   7 – Ontbinding

Artikel   8 – Overmacht

Artikel   9 – Garantie

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 – Privacy

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Afbeeldingen


 

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

WONDERBYWOOD

Postadres: (géén bezoekadres)
Meidoornstraat 1
1402 CM Bussum
Nederland

Telefonisch bereikbaar: 0623093397 tussen 09.00 en 18:00 uur

E-mailadres: info@wonderbywood.com

KvK-nummer: 82475660

Btw-identificatienummer: NL003690128B72

Bankgegevens:
WONDERBYWOOD
NL06ABNA0100311741
BIC: ABNANL2A

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met WONDERBYWOOD voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.3 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien WONDERBYWOOD voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door WONDERBYWOOD erkend.

2.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

2.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door WONDERBYWOOD.

3.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden WONDERBYWOOD na het ontvangen van de overeengekomen betaling aan WONDERBYWOOD.

3.3 WONDERBYWOOD behoud het recht om geplaatste én betaalde bestellingen binnen 8 werkdagen schriftelijk te annuleren.

3.4 Aanbiedingen van WONDERBYWOOD gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 4 PRIJZEN/PRIJSVERHOGING

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 WONDERBYWOOD garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de offerte niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

ARTIKEL 5 AFLEVERING

5.1 Indien kunstwerken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 10 werkdagen dagen na bestelling en betaling verzonden. Voor het verzenden van de kunstwerken zal WONDERBYWOOD verzendkosten in rekening brengen. (zie website voor actuele prijsinformatie) Zodra de bestelling verzonden is,  verzend WONDERBYWOOD per mail een track en trace nummer.

 

5.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

5.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5.4 Aan de leveringsplicht van WONDERBYWOOD, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WONDERBYWOOD geleverde kunstwerken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

5.5 Ingeval van weigering van de aangeboden kunstwerken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde kunstwerken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop inroept.

5.6 De bezorgers van WONDERBYWOOD en/of haar vervoerders bezorgen tot aan de deur. Bezorgers gaan niet omhoog (trappen), door ramen, of over daken.

5.7 Alle kunstwerken worden geleverd met een eenvoudig te hanteren French Cleat ophangsysteem, mét duidelijke gebruiksaanwijzingen.

ARTIKEL 6 LEVERTIJD

6.1 Een door WONDERBYWOOD opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens én betalingen in het bezit van WONDERBYWOOD zijn, waarna WONDERBYWOOD zal trachten om binnen de gestelde indicatieve levertijd (buiten vakanties en feestdagen) levering te doen plaatsvinden. WONDERBYWOOD tracht bestellingen na afronding in Nederland binnen 10 werkdagen te leveren, binnen Europa binnen 14 werkdagen.

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal WONDERBYWOOD (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed (zie 6.1), doch tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat er bepaalde producten niet op voorraad of niet meer leverbaar zijn), of er door andere redenen vertragingen ontstaan, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 8 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

6.3 WONDERBYWOOD is niet verantwoordelijk voor vertraging(en) veroorzaakt door leveranciers op wat voor manier dan ook.

ARTIKEL 7 ONTBINDING

7.1 Onverminderd de rechten van WONDERBYWOOD op basis van de wet, is WONDERBYWOOD gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer, indien na het sluiten van de overeenkomst aan WONDERBYWOOD omstandigheden ter kennis komen die WONDERBYWOOD goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn (betaal)verplichtingen zal voldoen. Bijvoorbeeld in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of inbeslagname van vermogen van de afnemer.

7.2 De afnemer heeft het recht om op grond van een geleverde bestelling bij WONDERBYWOOD, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen met opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat kunstwerken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan WONDERBYWOOD heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 8 werkdagen na aflevering melding te maken bij WONDERBYWOOD. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde kunstwerken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de kunstwerken dient met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking te geschieden. Indien de kunstwerken bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt WONDERBYWOOD na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag minus reeds betaalde verzendkosten, kosteloos worden terugbetaald.

7.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in 7.2, heeft slechts betrekking op de producten welke uit voorraad worden geleverd. Kunstwerken die op verzoek en op maat gemaakt en besteld worden bij WONDERBYWOOD kunnen niet worden geretourneerd.

Ook volgens specificaties en wensen van de consument vervaardigde producten en kunstwerken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of wensen van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, kunnen niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

8.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop WONDERBYWOOD geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij WONDERBYWOOD en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

8.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WONDERBYWOOD de verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door WONDERBYWOOD niet mogelijk is langer duurt dan 18 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4 Indien WONDERBYWOOD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 9 GARANTIE

9.1 WONDERBYWOOD biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

9.2 WONDERBYWOOOD is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de kunstwerken voor de individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de kunstwerken.

9.3 De afnemer is verplicht de geleverde kunstwerken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde kunstwerk verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan WONDERBYWOOD) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan WONDERBYWOOD. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde kunstwerken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 8 werkdagen na levering aan WONDERBYWOOD schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.4 Indien klachten van de afnemer door WONDERBYWOOD gegrond worden bevonden, zal WONDERBYWOOD naar haar keuze of de kunstwerken kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WONDERBYWOOD en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de kunstwerken dan wel (naar keuze van WONDERBYWOOD) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van WONDERBYWOOD gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van WONDERBYWOOD voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.5 WONDERBYWOOD is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

9.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens WONDERBYWOOD in gebreke is; B) de afnemer de geleverde kunstwerken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerende/of bewerken. C) de geleverde kunstwerken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van WONDERBYWOOD en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

ARTIKEL 10 BETALING

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden op de volgende wijze; via de betaalmogelijkheden op de webshop, via de betaal link op de factuur of door middel van een bankoverboeking. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

10.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van WONDERBYWOOD en de verplichtingen van de afnemer jegens WONDERBYWOOD onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Indien WONDERBYWOOD haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 De eigendom van alle door WONDERBYWOOD aan de afnemer verkochte en geleverde kunstwerken blijft bij WONDERBYWOOD zolang de afnemer de vorderingen van WONDERBYWOOD uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

11.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende kunstwerken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of door te verkopen.

11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kunstwerken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht WONDERBYWOOD zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kunstwerken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan WONDERBYWOOD.

ARTIKEL 12 PRIVACY

12.1 WONDERBYWOOD respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door WONDERBYWOOD niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

12.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van WONDERBYWOOD kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen WONDERBYWOOD (en haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van WONDERBYWOOD. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. WONDERBYWOOD is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken; ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van WONDERBYWOOD, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.

12.3 WONDERBYWOOD verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor WONDERBYWOOD geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

ARTIKEL 13 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door WONDERBYWOOD geleverde kunstwerken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, suigeneris databankrechten, etc., uitsluitend bij WONDERBYWOOD en/of haar leveranciers.

13.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WONDERBYWOOD is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

15.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@wonderbywood.com bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09:00 – 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.

15.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn; de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

ARTIKEL 16 AFBEELDINGEN

Aan de afbeeldingen / kleuren op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze kunnen in realiteit anders overkomen door bijvoorbeeld kleur verschillen in beeldscherminstellingen van de afnemer.